Today Topic
(0)
Hướng dẫn tính mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công...
Login Form
X
Sign Up Form
X
KTXD.NET
X

Do you have a question related to construction economic field?