Monday, December 19, 2016

Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu BTN chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS với cốt liệu nóng tại trạm trộn

Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 3904/QĐ-BGTVT về việc Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu BTN chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS với cốt liệu nóng tại trạm trộn.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chia sẽ: