Wednesday, December 21, 2016

Các công cụ để quản lý chất lượng dự án

Để quản lý chất lượng của dự án, người ta có thể sử dụng nhiều kỹ thuật để thống kê, phân tích đánh giá quá trình thực hiện dự án, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện dự án và quản lý chất lượng. Dưới đây là một số công cụ được sử dụng để quản lý chất lượng dự án:
Lưu đồ quá trình (Process flow diagram): đây là phương pháp để thể hiện quá trình thực hiện các công việc và hoàn tất dự án, là cơ sở để phân tích đánh giá quá trình và các nhân tố tác động đến chất lượng công việc, hay xác định hoạt động nào thừa có thể bị loại bỏ, hoạt động nào cần sửa đổi, cải tiến để hoàn thiện và là cơ sở để xác định vị trí, vai trò của mỗi thành viên tham gia trong quá trình quản lý chất lượng.
Sơ đồ hình xương cá (hay biều đồ nhân quả):  là loại biểu đồ chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng dến một kết quả nào đó. Trong công tác quản lý chất lượng dự án, biểu đồ xương cá có tác dụng tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng, và xác định nguyên nhân nào cần được xử lý trước.
Biều đồ Patero: là biểu đồ hình cột thể hiện bằng hình ảnh những nguyên nhân kém chất lượng, phản ánh những yếu tó làm chất lượng dự án không đạt yêu cầu trong một thời gian nhất định.
Chia sẽ: