Monday, December 19, 2016

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án

Lợi ích kinh tế xã hội của dự án là chênh lệch giữa lợi ích mà nền kinh tế - xã hội thu được so với các chi phí đã bỏ ra để thực hiện dự án. Như vậy việc phân tích lợi ích kinh tế xã hội chính là việc so sánh những gì mà xã hội thu được so với cái giá đã bỏ ra.
Dưới góc độ của một nhà đầu tư khi thực hiện dự án thì người ta thường quan tâm đến lợi nhuận của dự án thì người ta sử dụng chi tiêu hiệu quả tài chính để đánh giá dự án. Tuy nhiên đối với những dự án công cộng thì không thể sử dụng các chỉ tiêu hiệu quả tài chính để đánh giá được, người ta phải sử dụng các chi tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội để đánh giá.
Việc đánh giá lợi ích kinh tế xã hội được thực hiện thông qua các tiêu chí sau:
  • Nâng cao mức sống của người dân: Điều này được thể hiện chủ yếu thông qua mức thu nhập bình quân đầu người.
  • Phân phối thu nhập và công bằng xã hội: Điều này được thể hiện chủ yếu thông qua việc đầu tư vào những vùng kém phát triển nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, giúp xã hội phát triển công bằng hơn.
  • Tăng việc làm: đây là một trong những mục tiêu chiếc lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta.
  • Bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái, …

Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế xã hội: Tuy thuộc vào góc độ của nhà quản lý mà người ta đưa ra những phương pháp đánh giá nhất định. Như ở góc độ của nhà quản lý thì người ta thường xem xét đến các yếu tố như: tăng việc làm, tăng thu ngân sách, tăng mức sống của người dân, mức độ tái tạo môi trường, tăng năng suất lao động,…
Như vậy từ những phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy rằng, phân tích hiệu quả tài chính dự án và phân tích hiệu quả kinh tế xã hội là hoàn toàn khác nhau.
  • Việc phân tích hiệu quả tài chính của dự án được hiện trên góc độ dự án, còn việc phân tích hiệu quả kinh tế xã hội lại đứng trên gốc độ xã hội để xem xét.
  • Mục tiêu của phân tích hiệu quả tài chính là tối đa hóa lợi nhuận, còn mục tiêu của phân tích hiệu quả kinh tế xã hội là tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội
Chia sẽ: