Monday, December 26, 2016

Phương pháp đánh giá khái quát mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp

Để đánh giá mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp người ta sử dụng chỉ tiêu "Hệ số tài trợ" ở kỳ phân tích và kỳ gốc. Từ đó, tiến hành so sánh sự biến động của các chỉ tiêu phân tích theo thời gian cũng như so sánh với mức độ bình quân của ngành, của khu vực để có các nhận xét chính xác.
Việc đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp sẽ được thực hiện qua bảng sau:

  • Cột B, C, D, E: phản ánh các trị số của từng chỉ tiêu ở thời điểm cuối kỳ tương ứng. Dựa vào các chỉ số này các nhà phân tích sẽ đánh giá được mức độ độc lập về tài chính theo từng thời kỳ tương ứng.
  • Cột F, H, K: phản ánh sự biến động về số tuyệt đối của các chỉ tiêu theo thời gian. Qua đó sẽ đánh giá mức độ tăng hay giảm về tự chủ tài chính của doanh nghiệp theo thời gian.
  • Cột G, I, L: phản ánh sự biến động về tương đối theo thwoif gian của các chỉ tiêu. Qua đó sẽ đánh giá được mức độ tăng trưởng và xu hướng biến động theo thời gian của từng chỉ tiêu phản ánh mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp.

Khi đánh giá mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp, nếu các trị số của các chỉ tiêu phản ánh mức độ độc lập về tài chính tăng theo thời gian thì có thể khẳng định chắc chắn rằng mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp năm sau hơn năm trước và có xu hướng tăng theo thời gian.
Việc phân tích tình hình tăng trưởng về mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp cả về tốc độ tăng trưởng, xu hướng tăng trưởng và nhịp điệu tăng trưởng thì người ta sử dụng phương pháp so sánh bằng cách xác định tốc độ tăng trưởng về hệ số tài trợ kỳ đánh giá so với kỳ gốc và tốc độ tăng trưởng về hệ số tài trợ kỳ đánh giá so với kỳ trước.
  • Tốc độ tăng trưởng về hệ số tài trợ kỳ đánh giá so với kỳ gốc = (Hệ số tài trợ của kỳ đánh giá x 100)/Hệ số tài trợ kỳ gốc.
  • Tốc độ tăng trưởng về hệ số tài trợ kỳ đánh giá so với kỳ trước = (Hệ số tài trợ của kỳ đánh giá x 100)/Hệ só tài trợ kỳ trước.
Chia sẽ: