Tuesday, December 20, 2016

Phương pháp tính yếu tố không hoàn lại của khoản vay

Hiện nay, đối với các quốc gia nghèo và đang phát triển thì nguồn vốn vay ODA đóng một vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân, góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng bao gồm cả điện, đường, trường, trạm,… và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân.
Đối với nước ta, nguồn vốn vay ODA vẫn là một trong những nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế.  Mặc dù từ năm 2010 nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển, thu nhập quốc dân gia tăng và việc vay vốn trở nên khó khăn hơn, do các tiêu chí cho vay cũng khắt khe hơn.
Việc tính toán yếu tố không hoàn lại của khoản vay để xác định mức ưu đãi của khoản vay là rất cần thiết.
Yếu tố không hoàn lại của khoản vay là tỷ lệ phần trăm giá trị danh nghĩa của khoản vay, phản ánh mức ưu đãi của khoản vay và vốn vay ưu đãi.
Yếu tố không hoàn lại được tính toán dựa trên các yếu tố như: Lãi suất, Thời gian ân hạn, thời gian trả nợ vốn vay.
Công thức tính yếu tố không hoàn lại được tính như sau:
  • GE: là yếu tố không hoàn lại (%)
  • r: Tỷ lệ lãi suất hàng năm (%)
  • a: Số lần trả nợ trong năm (theo điều kiện của bên cho vay)
  • d: Tỷ lệ chiết khấu của mỗi kỳ (%)
  • G: Thời gian ân hạn (năm)
  • M: Thời gian cho vay (năm)
Chia sẽ: