Sunday, December 25, 2016

Sử dụng công thức Berim trong định giá máy, thiết bị

Mặc dù công thức Berim không được thừa nhận nhiều nhưng trên thực tế thì công thức này vẫn được sử dụng khá rộng rãi ở các đơn vị định giá và việc vận dụng nó được coi như là kinh nghiệm trong định giá.
Các bước để tiến hành định giá theo công thức Berim có nội dung tương tự như phương pháp so sánh:
* Bước 1: Xác định đặc trưng kỹ thuật cơ bản nhất của máy, thiết bị cần định giá. Ví dụ như: máy xúc, máy ủi thì xác định dung tích gầu; máy khoan thì xác định đường kính lỗ khoan;…
* Bước 2: Khảo sát thị trường để lựa chọn máy, thiết bị so sánh phù hợp.
* Bước 3: Áp dụng công thức Berim để tìm ra các mức giá điều chỉnh căn cứ vào giá máy, thiết bị so sánh và chênh lệch về các thông số kinh tế kỹ thuật chủ yếu theo công thức sau:
 công thức Berim trong định giá máy, thiết bị. 
Trong đó:
- G1 là giá trị của máy, thiết bị cần định giá
- G0 là giá trị thị trường của máy, thiết bị có cùng công dụng có giá bán trên thị trường được chọn làm cơ sở so sánh.
- N1 là đặc trưng kỹ thuật cơ bản nhất của máy cần định giá
- N0 là đặc trưng kỹ thuật cơ bản nhất của máy so sánh
- x là số mũ hãm độ tăng giá theo đặc trưng kỹ thuật cơ bản. Số mũ hãm độ tăng giá theo đặc trưng kỹ thuật cơ bản, số mũ này luôn luôn nhỏ hơn 1, đa số thì nó là 0,7. Tuy vậy cũng có một số trường hợp thì thì nó bằng: 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95. Qua thực tế tổng hợp thì
+ Máy công cụ có x=0,7 đến 0,75;
+ Máy phát điện có x=0,8
+ Phương tiện vận tải có x=0,75 đến 0,8
+ Dây chuyền công nghệ có x=0,85 đến 0,95
+ Máy, thiết bị khác có x=0,8 đến 0,85
Chia sẽ: