Thursday, December 22, 2016

Xây dựng biểu đồ chất tải trên cơ sở PERT cải tiến

Để khắc phục nhược điểm của phương pháp xây dựng biểu đồ chất tải bằng phương pháp Grantt, người ta sử dụng phương pháp Pert cải tiến để xây dựng biểu đồ chất tải nguồn lực.
Các bước xây dựng biểu đồ chất tải nguồn lực bằng phương pháp Pert cải tiến như sau:
Bước 1: Vẽ sơ đồ Pert cải tiến trên hệ trục tọa độ hai chiều theo các nguyên tắc nhất định.
Bước 2: Chất tải nguồn lực trên sơ đồ Pert cải tiến theo nguyên tắc sau:
  • Căn cứ vào đường biểu diễn các tiến trình trên sơ đồ Pert cải tiến.
  • Chất tải hao phí nguồn lực cho từng công việc nằm trên tiến trình trong từng đơn vị thời gian.
  • Mỗi công việc chỉ có 1 lần hao phí nguồn lực thực hiện duy nhất (mặc dù mỗi hoạt động có thể có mặt trong nhiều tiến trình trên sơ đồ Pert cải tiến).

Bước 3: Nhận dạng các đỉnh lồi và hốc lõm trong chất tải nguồn lực thực hiện dự án. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục trong điều hòa nguồn lực.
Việc xây dựng biểu đồ chất tải nguồn lực bằng phương pháp Pert cải tiến sẽ giúp chuungs ta nhận rõ được những điểm căng thẳng trong quá trình huy động nguồn lực dự án để có biện pháp điều hòa thích hợp.
Chia sẽ: